2018
کاتولوگ جهانی محصولات و لوازم جانبی برای آرایشگری حرفه ای


فارسی


MILK MIXY
MILK MIXY - KEMON - رنگ مو توسعه دهندگان

MILK MIXY

و لوازم آرایشی و آشکارساز شیر ، عمل می کند در همکاری با رنگ آمیزی YO. موجود در سه فرمول :
• MIXY MILK 1 : برای ایجاد بازتاب و نیمه ماسک رشد مجدد مو سفید بدون محدودیت
• MIXY MILK 2 : برای ایجاد رنگ های تند و یک پوشش کامل از موهای سفید
• MIXY MILK 3 : برای ایجاد رنگ با روشن تا دو تن
در جعبه : 1000 بطری میلی لیتر

privacy policy